Navigácia

Pomaturitné kvalifikačné štúdium - obchodná akadémia - diaľkové

V dvojročnom štúdiu - odbor obchodná akadémia - učebný plán zahŕňa len odborné predmety ako napr.: ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, právna náuka.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou z odborných predmetov.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie.Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 4A.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolvent získa uplatnenie v podnikateľskej oblasti, v štátnej sfére, administratíve, bankovníctve, poisťovníctve.

Organizácia štúdia: v tomto odbore študenti absolvujú za jeden polrok15 konzultačných dní po 7 vyučovacích hodín vždy v utorok v čase od 13.45 - 19.40 hod.

Dĺžka štúdia: 2 roky
Získaný stupeň vzdelania: ISCED 4A
Forma štúdia: dištančná - e-learning

 

UČEBNÝ PLÁN
6317 N 00

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet konzultačných hodín v ročníku
1 2 Spolu

Odborné predmety

  190 180 370

podniková ekonomika

  40 40 80

účtovníctvo

  50 50 100

aplikovaná informatika

  20 30 50

hospodárska geografia

  10 - 10

administratíva a korešpondencia

  20 20 40

hospodárske výpočty a štatistika

  20 - 20

právna náuka

  10 - 10

úvod do makroekonómie

  - 20 20

tovaroznalectvo

  10 - 10

ekonomické cvičenia

  - 20 20

podnikateľská komunikácia

  10 - 10

odborná prax

       

daňová sústava

  20 20 40

Spolu

  210 200 410

Poznámka: Predmet prax sa realizuje v 1. polroku 2. ročníka v rozsahu 20 dní.
Predmet nie je klasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria