Navigácia

Vyššie odborné štúdium – cestovný ruch – dištančné

V trojročnom štúdiu - odbor Cestovný ruch - zabezpečujeme získanie komplexných teoretických vedomostí z predmetov: technika cestovného ruchu, ekonomika a marketing cestovného ruchu, manažment cestovného ruchu, účtovníctvo, sprievodcovská činnosť, geografia cestovného ruchu, kúpeľníctvo, hoteliérstvo, právo v cestovnom ruchu, dejiny kultúry, aplikovaná psychológia, aplikovaná informatika ako i aktívnu znalosť dvoch cudzích jazykov.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou, ktorá sa skladá z komplexnej skúšky z odborných predmetov a z obhajoby absolventskej práce.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: absolventský diplom, vysvedčenie o absolventskej skúške.

Poskytnutý stupeň vzdelania: titul „DiS“ – diplomovaný špecialista ISCED – úroveň 5B - prvý stupeň terciárneho (vysokoškolského) vzdelávania, prakticky zamerané štúdium.

Organizácia štúdia:
• štúdium sa začína úvodným sústredením, kde sú študenti oboznámení s priebehom štúdia a s prácou v prostredí kurzu
• štúdium prebieha elektronickou formou
• študujúci pristupuje k jednotlivým kurzom (predmetom) prostredníctvom klasického internetového vyhľadávača
• systém umožňuje komunikáciu a spätnú väzbu medzi študentom a vyučujúcim, resp. medzi študentmi navzájom
• podľa potreby tútori môžu poskytnúť konzultáciu
• systém je neustále k dispozícii používateľovi
• študentom je k dispozícii odborná učebňa s výpočtovou technikou napojenou na internet
• skúšky z jednotlivých predmetov a absolventská skúška sa konajú prezenčnou formou

Pracovné uplatnenie absolventa: funkcie stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých organizáciách ako sú hotelové spoločnosti, riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch, v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu a pod.
 

UČEBNÝ PLÁN
6314 Q 00

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1 2 3

Odborné predmety

       

cudzí jazyk 1

  X X X

cudzí jazyk 2

  X X X

všeobecná ekonomická teória

  X - -

ekonomika a marketing cestovného ruchu

  - X -

manažment v cestovnom ruchu

  - - X

účtovníctvo

  X X -

právo v cestovnom ruchu

  - X -

technika cestovného ruchu

  X X X

dejiny kultúry

  X X X

geografia cestovného ruchu

  X X X

aplikovaná psychológia

  X - -

aplikovaná informatika

  X X -

sprievodcovská činnosť

  X X -

kúpeľníctvo a hotelierstvo

  - - X

animácia v cestovnom ruchu

  X X X

seminár k tvorbe odborných prác

  - X X

odborná prax

       

Poznámka: Vyučuje sa anglický, nemecký.
Odborná prax sa realizuje v podnikoch cestovného ruchu na základe zmluvy medzi zúčastnenými subjektami - 2. ročník 1 mesiac (20 pracovných dní), 3. ročník 5 mesiacov (100 pracovných dní) v rozsahu 8 hodín.
Predmet nie je klasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria