Navigácia

Vyššie odborné štúdium – cestovný ruch – diaľkové

V trojročnom štúdiu - odbor Cestovný ruch - zabezpečujeme získanie komplexných teoretických vedomostí z predmetov napr.: technika cestovného ruchu, ekonomika a marketing cestovného ruchu, manažment cestovného ruchu, účtovníctvo, sprievodcovská činnosť, geografia cestovného ruchu, kúpeľníctvo, hoteliérstvo, právo v cestovnom ruchu, dejiny kultúry, aplikovaná psychológia, aplikovaná informatika ako i aktívnu znalosť dvoch cudzích jazykov.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou, ktorá sa skladá z komplexnej skúšky z odborných predmetov a z obhajoby absolventskej práce.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: absolventský diplom, vysvedčenie o absolventskej skúške.

Poskytnutý stupeň vzdelania: titul „DiS“ – diplomovaný špecialista ISCED – úroveň 5B - prvý stupeň terciárneho (vysokoškolského) vzdelávania, prakticky zamerané štúdium.

Organizácia štúdia: : v tomto odbore študenti absolvujú za jeden školský rok v priemere 32 konzultačných dní po 7 vyučovacích hodín v utorok v čase od 13.45 - 19.40 hod.

Pracovné uplatnenie absolventa: funkcie stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých organizáciách ako sú hotelové spoločnosti, riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch, v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu a pod.
 

UČEBNÝ PLÁN
6314 Q 00

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1 2 3 Spolu

Odborné predmety

  132 132 132 396

cudzí jazyk 1

  26 26 26 78

cudzí jazyk 2

  26 26 26 78

všeobecná ekonomická teória

  20 - - 20

ekonomika a marketing cestovného ruchu

  - 20 - 20

manažment v cestovnom ruchu

  - - 20 20

účtovníctvo

  20 20 - 40

právo v cestovnom ruchu

  - 10 - 10

technika cestovného ruchu

  20 20 20 60

dejiny kultúry

  20 20 10 50

geografia cestovného ruchu

  20 10 10 40

aplikovaná psychológia

  10 - - 10

aplikovaná informatika

  20 20 - 40

sprievodcovská činnosť

  10 10 20 40

kúpeľníctvo a hotelierstvo

  - - 20 20

animácia v cestovnom ruchu

  10 10 10 30

seminár k tvorbe odborných prác

  - 10 10 20

odborná prax

  12 30 49 91

Prakticka príprava

  82 100 89 271

Spolu

  214 232 221 667

Poznámka: Vyučuje sa anglický, nemecký.
Odborná prax sa realizuje v podnikoch cestovného ruchu na základe zmluvy medzi zúčastnenými subjektami - 2. ročník 1 mesiac (20 pracovných dní), 3. ročník 5 mesiacov (100 pracovných dní) v rozsahu 8 hodín.
Predmet nie je klasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria