Navigácia

Vyššie odborné štúdium – cestovný ruch – denné

V trojročnom štúdiu - odbor cestovný ruch - zabezpečujeme získanie komplexných teoretických vedomostí z predmetov: technika cestovného ruchu, ekonomika a marketing cestovného ruchu, manažment v cestovnom ruchu, účtovníctvo, sprievodcovská činnosť, geografia cestovného ruchu, kúpeľníctvo, hoteliérstvo, právo v cestovnom ruchu, dejiny kultúry, aplikovaná psychológia, aplikovaná informatika ako i aktívnu znalosť troch cudzích jazykov.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: štúdium je ukončené absolventskou skúškou. Absolventská skúška sa skladá z obhajoby absolventskej práce a komplexnej skúšky z odborných predmetov.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o absolventskej skúške.

Poskytnutý stupeň vzdelania: titul „DiS“ – diplomovaný špecialista ISCED – úroveň 5B - prvý stupeň terciárneho (vysokoškolského) vzdelávania, prakticky zamerané štúdium.

Organizácia štúdia: vyučovanie sa realizuje dennou formou a súčasťou štúdia je odborná prax v druhom (mesiac) a treťom ročníku (päť mesiacov).

Pracovné uplatnenie absolventa: funkcie stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých organizáciách ako sú hotelové spoločnosti, riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch, v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, zariadeniach doplnkových služieb cestovného ruchu a pod.

UČEBNÝ PLÁN
6314 Q 00

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1 2 3 Spolu

Odborné vzdelávanie

  31 31 31 93

Teoretické vzdelávanie

  19 22 22 63

cudzí jazyk 1

  4 4 4 12

cudzí jazyk 2

  4 4 4 12

všeobecná ekonomická teória

  2 - - 2

ekonomika a marketing cestovného ruchu

  - 2 - 2

manažment v cestovnom ruchu

  - - 4 4

účtovníctvo

  2 2 2 6

právo v cestovnom ruchu

  - 2 - 2

technika cestovného ruchu

  3 3 3 9

dejiny kultúry

  3 3 3 9

geografia cestovného ruchu

  3 2 2 7

aplikovaná psychológia 

  2 - - 2

aplikovaná informatika

  4 3 2 8

sprievodcovská činnosť

  2 3 3 8

kúpeľníctvo a hotelierstvo

  - 2 2 4

Animácia v cestovnom ruchu

  2 - - 2

seminár k tvorbe odborných prác

  - 2 2 4

odborná prax

  - * * *

Praktická príprava

  12 9 9 30 + OP

Voliteľný predmet

  2 2 2 6

tretí cudzí jazyk

  2 2 2 6

Spolu

  33 33 33 99

Poznámka: Vyučuje sa anglický, nemecký a ruský jazyk.
Odborná prax sa realizuje v podnikoch cestovného ruchu na základe zmluvy medzi zúčastnenými subjektami - 2. ročník 1 mesiac (20 pracovných dní), 3. ročník 5 mesiacov (100 pracovných dní) v rozsahu 8 hodín.
Predmet nie je klasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria