Navigácia

obchodná akadémia - 4 ročné diaľkové štúdium

Výhodou diaľkového štúdia je, že študent môže denne pracovať a svoje študijné povinnosti si plní popri zamestnaní, prípadne ho môžu absolvovať aj nezamestnaní, ktorí si tak zvýšia svoju kvalifikáciu na trhu práce.

V diaľkovom štvorročnom štúdiu - odbor obchodná akadémia - sa vyučujú všeobecno-vzdelávacie predmety napr.: slovenský jazyk, voliteľný cudzí jazyk (ANJ, NEJ), matematika a odborné predmety: podniková ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, právna náuka.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ) a odborných predmetov.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie.

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A.

Organizácia štúdia: v tomto odbore študenti absolvujú za jeden školský rok v priemere 32 konzultačných dní po 7 vyučovacích hodín

UČEBNÝ PLÁN
6317 M 00

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet konzultačných hodín v školskom roku
1 2 3 4 Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

  150 90 70 40 350

slovenský jazyk a literatúra

  30 20 20 20 90

cudzí jazyk

  70 50 40 20 180

dejepis

  10 - - - 10

ekológia

  10 - - - 10

matematika

  20 20 10 - 50

informatika

  10 - - - 10

Odborné predmety

  60 120 130 120 430

podniková ekonomika

  30 30 40 30 130

účtovníctvo

  - 40 40 40 120

aplikovaná informatika

  - 20 20 - 40

hospodárska geografia

  10 - - - 10

administratíva a korešpondencia

  10 10 10 10 40

hospodárske výpočty a štastika

  - 10 10 - 20

právna náuka

  - - 10 - 10

úvod do makroekonómie

  - - - 10 10

tovaroznalectvo

  10 - - - 10

ekonomické cvičenia

  - - - 30 30

spoločenská komunikácia

  - 10 - - 10

odborná prax

           

Voliteľné predmety

  0 0 10 20 30

daňová sústava

  - - 10 - 10

jazyková obchodná príprava

  - - - 20 20

Spolu

  210 210 210 180 810

Poznámka: Vyučujú sa dva jazyky: anglický jazyk a nemecký jazyk.
Predmet odborná prax sa realizuje v 2. polroku 3. ročníka a v 1. polroku 4. ročníka v rozsahu 10 a 10 dní. Predmet nie je klasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria