Navigácia

Obchodná akadémia - 4 ročné denné štúdium

V dennom štvorročnom štúdiu - odbor obchodná akadémia - sa vyučujú všeobecno-vzdelávacie predmety: slovenský jazyk, voliteľný cudzí jazyk (ANJ, NEJ), matematika a odborné predmety: podniková ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, právna náuka, a iné.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ) a odborných predmetov.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie.

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A.

Organizácia štúdia: vyučovanie sa realizuje dennou formou a súčasťou štúdia je odborná prax v treťom a štvrtom ročníku v rozsahu 60 hodín (10 pracovných dní po 6 hodín).


Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent študijného odboru 6317 M 00 obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovávaním informácií v oblasti výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent široký odborný profil doplnený primeraným všeobecným vzdelaním. Má byť schopný aplikovať získané vedomosti v praxi, logicky myslieť, v príbuzných odboroch byť adaptabilný, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvale sa zaujímať o ekonomický vývoj doma aj v zahraničí, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú ekonomickú literatúru, používať racionálne metódy práce s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent tohto študijného odboru sa môže uchádzať o štúdium na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania.UČEBNÝ PLÁN
6317 M 00

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v školskom roku
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Všeobecnovzdelávacie predmety

slovenský jazyk a literatúra

  3

3

3

3

1. cudzí jazyk

 

3

3

3

3

2. cudzí jazyk

 

3

3

3

3

etická výchova/náboženská výchova

 

1

1

 

 

dejepis

 

2

 

 

 

občianska náuka

 

 

2

1

 

matematika

 

2

2

1

1

informatika

 

2

 

 

 

telesná a športová výchova

 

2

2

2

2

Odborné predmety

podniková ekonomika

  3 4 3 4

účtovníctvo

  2 3 4 3

tovaroznalectvo

  1 2    

právna náuka

      2  

úvod do makroekonómie

        3

podnikateľská komunikácia

    2    

manažment osobných financií

      1  

odborná prax

         

aplikovaná informatika

  2 2 2 2

ekonomické cvičenia

        4

hospodárske výpočty a štatistika

    1 2  

administratíva a korešpondencia

  3 2 2 2

manažment

      2  

podnikateľské vzdelávanie

      2 2

cudzí jazyk v praxi

      2 2

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria