Navigácia

MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU

Dĺžka štúdia: 4 roky.

Požiadavky:
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
- výsledok MONITOR-u,
- zdravotná spôsobilosť.

Prijímacie konanie: slovenský jazyk a matematika.

Ukončenie prípravy: maturitná skúška.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie.

Profil absolventa:
Absolvent študijného odboru manažment rozvoja regionálneho cestovného ruchu je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať a koordinovať činnosti v oblasti cestovného ruchu v cieľovom mieste a to na úseku: vytvárania spoločného produktu regionálneho cestovného ruchu, aby sa s ponukou produktu identifikovali poskytovatelia služieb a miestne obyvateľstvo komunikácie na trhu cestovného ruchu, vrátane komercionalizácie predaja produktu cieľového miesta práce s verejnosťou, v styku s médiami a starostlivosti o novinárov s cieľom informovania najširšej verejnosti, zabezpečenia publicity a vytvárania pozitívneho imidžu regiónu poskytovania informácií, starostlivosti o návštevníkov, ktoré sú v kompetencii turistickej informačnej kancelárie organizovania kultúrnych, športových a obchodných podujatí oživujúcich ponuku, vyvolávajúcich dopyt a dodatočné zážitky z návštevy regiónu zabezpečovania finančných zdrojov na plnenie úloh rozvoja cestovného ruchu v regióne, hodnotenia efektívnosti projektov a činnosti združení cestovného ruchu turistických informačných kancelárií. Absolvent je pripravený pre prax na základnom a strednom stupni manažmentu cestovného ruchu v cieľových miestach. Uplatní sa v územných centrách cestovného ruchu, turistických informačných kanceláriách, na úseku cestovného ruchu v orgánoch miestnej (regionálnej) samosprávy a štátnej správy.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria