Navigácia

HOTELOVÁ AKADÉMIA

Dĺžka štúdia: 5 rokov

Požiadavky:
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ,
- výsledok MONITOR-u,
- zdravotná spôsobilosť.

Prijímacie konanie: slovenský jazyk a cudzí jazyk.

Ukončenie prípravy: maturitná skúška.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie.

Profil absolventa:
Absolvent študijného odboru hotelová akadémia je po päťročnom štúdiu kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom schopný riešiť praktické problémy podnikateľskej praxe v hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Kvalifikovane organizuje a riadi hospodársku činnosť a prevádzku v zariadeniach reštauračného stravovania, účelového spoločného stravovania a v zariadeniach prechodného ubytovania. Počas štúdia na hotelovej akadémii môžu žiaci vykonať dobrovoľnú záverečnú skúšku a získať výučný list v odbore kuchár - čašník. Po vykonaní záverečnej skúšky sú žiaci pripravení pre úspešné vykonávanie praktických odborných činností, ktoré súvisia s technikou obsluhy, stolovaním a technológiou prípravy jedál. Po ukončení päťročného štúdia je absolvent pripravený na samostatný výkon odborných hotelierskych a reštauračných činností a je schopný samostatne podnikať. Absolventi hotelovej akadémie sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách, hlavne so zameraním na cestovný ruch, spoločné stravovanie a príbuzné odbory, ak si doplnia vedomosti z matematiky vo voliteľnom predmete. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent široký odborný profil doplnený všeobecným vzdelaním. Má byť adaptabilný pre prácu v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti v praxi a trvale sa zaujímať o vývoj odboru doma aj v zahraničí, schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať a sledovať odbornú literatúru, používať racionálne metódy práce, ovládať práce podnikateľa, dôležité manuálne zručnosti, realizovať podnikateľské zámery, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutné aj telesná zdatnosť absolventa, dobrý zdravotný stav, kultúra jednania, vystupovania a správania.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria