Navigácia

Pomaturitné kvalifikačné štúdium - obchodná akadémia - dištančné

V dvojročnom štúdiu - odbor obchodná akadémia - učebný plán zahŕňa len odborné predmety: ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, právna náuka.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou z odborných predmetov.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie.

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 4A.

Pracovné uplatnenie absolventa: absolvent získa uplatnenie v podnikateľskej oblasti, v štátnej sfére, administratíve, bankovníctve, poisťovníctve.

Organizácia štúdia:
• štúdium sa začína úvodným sústredením, kde sú študenti oboznámení s priebehom štúdia a s prácou v prostredí kurzu
• štúdium prebieha elektronickou formou
• študujúci pristupuje k jednotlivým kurzom (predmetom) prostredníctvom klasického internetového vyhľadávača
• systém umožňuje komunikáciu a spätnú väzbu medzi študentom a vyučujúcim, resp. medzi študentmi navzájom
• podľa potreby tútori môžu poskytnúť konzultáciu
• systém je neustále k dispozícii používateľovi
• študentom je k dispozícii odborná učebňa s výpočtovou technikou napojenou na internet v SOA AMOS, Holíčska 2
• skúšky z jednotlivých predmetov a maturitná skúška sa konajú prezenčnou formou

 

UČEBNÝ PLÁN
6317 N 00

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet konzultačných hodín v ročníku
1 2 Spolu

Odborné predmety

  X X X

podniková ekonomika

  X X X

účtovníctvo

  X X X

aplikovaná informatika

  X X X

hospodárska geografia

  X - X

administratíva a korešpondencia

  X X X

hospodárske výpočty a štatistika

  X - X

právna náuka

  X - X

úvod do makroekonómie

  - X X

tovaroznalectvo

  X - X

ekonomické cvičenia

  - X X

podnikateľská komunikácia

  X - X

odborná prax

       

daňová sústava

  X X X

Spolu

  X X X

Poznámka: Predmet prax sa realizuje v 1. polroku 2. ročníka v rozsahu 20 dní.
Predmet nie je klasifikovaný, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria