Navigácia

Maturita

Maturita 2018

Predmety MS

Žiak strednej odbornej školy a konzervatóriá s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

1. slovenský jazyk a literatúra,
2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov (ANJ, NEJ),
3. teoretická časť odbornej zložky,
4. praktická časť odbornej zložky.

Časový harmonogram riadneho termínu externej časti a písomnej formy internej časti MS 2018

13. marec 2018 (utorok)
slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018 (streda)
anglický jazyk a nemecký jazyk

Externá časť a písomná forma internej časti MS


Slovenský jazyk a literatúra SJL
Externá časť, písomná forma internej časti
Trvanie testov EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)
Anglický jazyk (AJ) alebo nemecký jazyk (NJ)  - úroveň B1, B2

Externá časť, písomná forma internej časti.

Anglický jazyk AJB1, nemecký jazyk NJB1

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie testov EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede,  24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk AJB2, nemecký jazyk NJB2

Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test úrovni B2 Spoločného európskeho  referenčného rámca pre jazyky.
 Trvanie testov EČ MS: 120 minút
 Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
 Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Praktická časť odbornej zložky MS (PČOZ)

Forma: Praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy
Termín: 16. apríl 2018
Dĺžka trvania PČOZ: 5 hodín (300 min.)
Súvislý príklad z podvojného účtovníctva
/obsahom ja učivo najmä z predmetov účtovníctvo, ekonomické cvičenia, aplikovaná informatika, resp. administratíva a korešpondencia/

Ústna forma internej časti MS
Termín: 21. máj  – 8. jún 2018

Slovenský jazyk a literatúra - žiak si vylosuje 1 z 30 zadaní, ktoré sú pripravené podľa prebratého učiva počas štúdia na našej škole a podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov.

Anglický jazyk (AJ) alebo nemecký jazyk (NJ)  - žiak si losuje 1 z 30 zadaní, ktoré sú pripravené podľa prebratého učiva počas štúdia na našej škole a podľa katalógu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti  maturantov.

Teoretická časť odbornej zložky MS (TČOZ) - žiak si losuje 1 z 25 tém, ktoré sú pripravené podľa prebratého učiva počas štúdia na našej škole z predmetov: podniková ekonomika (podnikanie), účtovníctvo, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty a štatistika, právna náuka, tovaroznalectvo, úvod do makroekonómie.

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria